Vnitřní oznamovací systém společnosti ZPS – GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s.

ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(ZPS – GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s. dále také jako „povinný subjekt“)

 

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům povinného subjektu (tj. osobám, které byť zprostředkovaně, pro povinný subjekt vykonávali nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost) a osobám, které byly nebo jsou v kontaktu s povinným subjektem v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOO“).

Výše uvedené osoby– oznamovatelé, mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s výkonem jejich pracovní činnosti u povinné osoby v souladu s ust. § 2 ZOO.

 

Jakým způsobem lze protiprávní jednání ohlásit?

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání jsou v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů Příslušné osoby, kterými byly určeni (v souladu s ust. § 8 odst. 2 ZOO) zaměstnanci právního odboru a finanční ředitelspolečnosti TAJMAC – ZPS, a.s. (dále též „Příslušné osoby“).

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání lze podat následujícími způsoby:

(pozn.: S ohledem na skutečnost, že vedením vnitřního oznamovacího systému je v souladu s ust. § 8 odst. 2 ZOO pověřena třetí osoba, žádáme o uvedení názvu společnosti, které se oznámení týká)

V případě výslovného souhlasu Oznamovatele bude telefonní hovor zaznamenán (bude pořízena zvuková nahrávka). V případě, že nebudete s pořízením zvukového záznamu souhlasit, sepíše Příslušná osoba o podaném oznámení písemný záznam. Ke zvukovému záznamu nebo přepisu se budete moci vyjádřit (zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem).

 

Můžete si sjednat osobní schůzku s Příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420739290819 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu whistleblowing@tajmac-zps.cz,
a to v pracovních dnech v čase od 8.30 hod do 16.00 hod. Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, sepíše příslušná osoba o podaném oznámení písemný záznam. Ke zvukovému záznamu nebo přepisu se budete moci vyjádřit (zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem). Termín schůzky bude sjednán ve lhůtě 14 dnů od žádosti o osobní schůzku.

 

Oznámení musí v souladu s ust. § 2 odst. 2 ZOOobsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele. V případě, že oznamovatel neuvede své identifikační údaje, je podání považováno za anonymní oznámení a příslušná osoba nemá povinnost se takovým oznámením zabývat.

V případě, že oznamovatel nevyužije výše uvedené kontakty pro podání oznámení, má možnost své oznámení podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to písemně na emailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 221 997 840.

 

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má Oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno (dle ust. § 23 ZOO lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50.000 Kč v případě podání vědomě nepravdivého oznámení).

Ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.