Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti

ZPS-GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s.

V tomto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, společnost ZPS-GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s. uvádí, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektu údajů), zejména informace o kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány, o době uložení os. údajů, a další. V tomto Prohlášení jsou uvedeny také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Společnost ZPS-GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s., se sídlem Dlouhé díly 335, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 48531383, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1027, jakožto správce osobních údajů (dále jen „ZPS-GENERÁLNÍ OPRAVY“), zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Kontaktní údaje správce: zpsgo@zpsgo.cz

Tel.: +420 577104812  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování:

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 

 

 

- kontaktování zákazníků za účelem navázání spolupráce a uzavření obchodní smlouvy (nejsou zasílány žádné newslettery ve formě nabídek a slevových akcí)

- kontaktování obchodních partnerů za účelem propagace/prezentace společnosti ZPS-GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s.,

- zpracování údajů při řešení pracovně-právních sporů, vymáhání pohledávek, řešení obchodních sporů u obchodních partnerů (fyzických osob) (např. v případě poškození majetku firmy, apod.) – v některých případech je společnost oprávněna předávat osobní údaje třetím stranám (např. advokátní kanceláři)